Holmenes sjøsamiske gård

Livet på Holmenes

Holmenes gård ovenfor Birtavarre er en gård fra midten av 1800-tallet som viser hvordan et sjøsamisk kombinasjonsbruk var. Gården er i dag bevart gjennom Nord-Troms Museums restaureringsarbeid. Driftshistoria forteller om gårdens økologiske tilpasning til de vekslende årstidene og ressursene i naturen. Holmenes gård viser også hvordan kombinasjon av flere typer næringer og samarbeid gjorde sjølberging mulig.

Kildehenvisninger

Antonsen, Lene: Rátnogođđin/Greneveving . Kåfjord kommune 1996.

Antonsen, Lene og Henrik Olsen: Sjøsamisk klesbruk i gamle Lyngen. Gáivuona NSR /

Kåfjord Sameforening 1995.

Grønnbakk, Joar: Holmenes – en sjøsamisk gård i Birtavarre. Særoppgave.

Grønnbakk, Åse: Guidemal for Holmenes. Ikke utgitt.

Hage, Ingebjørg: Holmenes – sjøsamisk bygdetun for Nord-Troms. Bekrivelse, oppmåling,

arkivarbeid 1983.

Hage, Ingebjørg: Fjærbuene i Birtavarre. Sjøsamiske buer og naust. Fotefar i nord 1994.

Hage, Ingebjørg: Byggeskikk i Kåfjord før krigen. Artikkel.

Holmenes – en sjøsamisk gård i Birtavarre. Et fortidsminne i Nord-Troms . Folder – Nord-

Troms Museum.

Thomassen, Ole : Lappenes forhold nedskrevet 1896-98 av skolelærer Ole Thomassen om

Lyngen og Porsanger herreder . Samisk språksenter, Kåfjord kommune 1999.

Arbeidsdager på sjøen – fortellinger fra fisket i gamle dager . Kåfjord kommune.

Nord Troms – et tre stammers møte . Nord-Troms Museum 1990.

Litteratur

Bjørklund, Ivar: Fjordfolket i Kvænangen – fra samisk samfunn til norsk utkant 1550- 1980 . Universitetsforlaget 1985.

Hage, Ingebjørg: Gjenreisingsgård i sjøsamisk område. Slettnes i Jøkelfjord. Fotefar mot nord 1994.

Hauge, T. og A.O. Haugli: Her bor mitt folk. En billedsamling fra Gamle Lyngen. Lyngen bygdeboknemnd/Nord-Troms Museum 1986.

Hauge, T. og A.O. Haugli: De brente våre hjem. Krig – brenning – nytt håp. En bildefortelling. Nord-Troms Museum 1995.

Larsen, Emil: Lyngen Bygdebok. Lyngen prestegjelds historie bind 1 og 2. Kåfjord, Storfjord, Lyngen og Tromsø kommuner.

Mikalsen, Jenny: Kulturhistorie. Vegetasjon. Turstiplan. Kåfjorddalen. Kandidatoppgave Sogn og Fjordane Distriktshøgskule 91/92.

Olsen, Henrik (red.): Dorte ja vanca. Kåfjord kommune 1994.

Pollan, Brita: Samiske sjamaner. Religion og helbredelse. Gyldendal Norsk Forlag 1993.

Qvigstad, Just: Lappiske eventyr og sagn I-IV. Aschehougs Forlag 1929.

Qvigstad, Just: Acta Borealia – Opptegnelser fra samenes liv. B. Humaniora no. 3.

Tromsø Museum 1954.

Ross, Oscar: Erindringer fra Lyngen. Utgitt i samarbeid med Nord-Troms Museum, Hovedutvalg for kultur i Lyngen og Fondet etter Lyngen bygdebok 1986.

Schjøtt, Turid Blytt: Polmak og Manndalen, to samebygder. Samiske samlinger, bind IV. Norsk Folkemuseum 1958.

Vatne, Elling: Lyngshesten. Historie og kultur i nord. Eget forlag. 1995.