Løsfunn fra Kåfjord

Dette er en presentasjon av løsfunn gjort i Kåfjord kommune. Med løsfunn menes gamle gjenstander som har kommet frem ved en tilfeldighet, som for eksempel etter pløying i åker, og ikke som følge av en systematisk arkeologisk utgraving.

Funnene kan likevel fortelle mye om fortiden i Kåfjord. Gjenstandene ble en gang brukt, og hadde sin betydning da. Men like spennende er jo historien til noen av disse gjenstandene når de dukket opp igjen.

Noen funn har gått tapt, og arkivmateriale kan fortelle om at en ikke alltid har vært like opptatt av å ta vare på funn. Et eksempel på det er brevet Tromsø Museum sendte i forbindelse med skjelettfunn fra en samisk kirkegård i Olderdalen i 1946:

«Ved tilbakekomsten fra en tjenestereise i Nordland er jeg blitt gjort kjent med de skjelettfunn fra en gammel kirkegård som nylig er gjort i Kåfjord. Da slike funn ikke har noen direkte betydning for Tromsø Museum, tør jeg be Dem elskverdigst sørge for at skjelettene blir pakket i kasser og sendt til professor K. E. Schreiner, Universitetets Anatomiske Institutt, Oslo. De bør naturligvis pakkes så godt som mulig, så vidt mulig hvert skjelett for seg, helst med treull, høy eller mose som fyll i kassene. Anatomisk Institutt vil godtgjøre Dem alle utlegg for forsendelsen og betaler også en funngodtgjørelse til finnerne, dersom de ønsker det. Dette bør i tilfelle opplyses, og De kan også sende med noen opplysninger om hvordan skjelettene ble funnet, og om kirkegården de skriver seg fra, er det naturligis utmerket.»

Etter å ha kontaktet Anatomisk Institutt viser det seg imidlertid at skjelettene i dag ikke finnes der, så det er usikkert hva som skjedde med dem.

Funnene fra Kåfjord er presentert etter funnsted.