Storeng

fiskesoekke_2_storeng_large
fiskesoekke_1_storeng_large

Funnbeskrivelse

På Storeng er det funnet to gjenstander. Ts 8660 og Ts 11067 er begge fiskesøkker av kleber. Ts 8660 er et garnsøkke av kleber. Søkket er halvsirkelformet med uregelmessig, delvis firesidig, tverrsnitt. Det er boret to hull i søkket som er plassert opp mot den rette linja i halvsirkelen. En liten grop er plassert midt på overflata. Søkket måler 7,7 x 5,4 cm og veier 70 gram.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Søkket ble funnet under tomtegraving, ca. 1 m under overflata, ca. 25 m.o.h. og ca. 25 m fra sjøen. Søkket ble sendt inn til Tromsø Museum i 1959, men funnet av Nils Olsen i 1953.

 

Funnbeskrivelse

Ts 11067 er et fiskesøkke av kleber.

 

Hvordan funnet ble avdekket

Den 4. november 1959 skrev Povl Simonsen et brev til Nils Olsen. Museet hadde mottatt funn fra ham via magister Helge Kleivan. Simonsen skriver at steinen med 2 hakk er et gransøkke, som kan være ganske gammelt, men er vanskelig å datere.

Olsen hadde også sendt inn en mynt til Tromsø Museum. Det viste seg imidlertid ikke å være en mynt. Simonsen skrev at ”mynten” var en minnemedalje brukt som brosje. Så vidt Simonsen kunne se, stammet den fra Victor Emanuel I av Italias kroning i 1860. Den var av aluminium, som den gang var noe helt nytt og sjeldent. En rekke medaljer fra 1850-tallet var nemlig slått i aluminium, ”ja keiser Napoleon III lot seg gjøre en paradehjelm av det nye kostbare stoff. Så ”mynten” forteller jo en liten historie i seg selv.”, skriver Simonsen.

 

Generelle arkeologiske opplysninger om fiskeredskaper

Bjørn H. Helberg tar for seg fiskeriene i perioden 400- 1700 e. Kr. i sin magistergradsavhandling i arkeologi. Sentralt i oppgaven står fiskeriteknologi. Helberg veksler mellom å se på denne teknologien i hva han kaller et makro og et mikroperspektiv. I et makroperspektiv mener Helberg å se at selve måten fisket foregikk på, ikke har forandret seg særlig mye opp gjennom historien. Juksefisket har nemlig alltid vært utført med søkk og krok i snøre som har løpt over båtripen.

I detalj, eller mikroperspektiv, har det derimot vært både endring og økning i redskapsinventaret. Særlig viktig er det forhold at jarstein og rullevadbein ble tatt i bruk i begynnelsen av middelalderen. Denne endringen ser ut til å inntreffe rundt 1000-1200 tallet.

 

Du kan lese mer om fiskeriteknologi i :

Helberg, B. H. 1993: Fiskeriteknologi som uttrykk for sosial tilhørighet. En studie i nrodnorsk fiske i perioden 400-1700 e.Kr. Mag. art. avhandling i arkeologi. Universitetet i Tromsø.