NTRM papirgjenstander midlertidig registrering (7)

Arkivprosjekt

Dette pilotprosjektet skal samordne privatarkiver i regionen Troms og sette arbeidet med en regional bevaringsplan i gang. Det opprettes et arkivfaglig nettverk mellom aktørene som skal diskutere hvordan nettverket skal organiseres fremover for å sikre kontinuitet i samarbeidet.

I tillegg skal arbeidet med en regional bevaringsplan for Troms settes i gang: De tidligere kartlegginger over den bevarte privatarkivbestanden i Troms oppdateres, samfunns- og bestandsanalyser over den bevarte

privatarkivbestanden utføres og resultatene flettes sammen. Det søkes midler til å ansette prosjektleder for arbeidet i 7 måneder, samt midler til å dekke reisekostnader i forbindelse med kartleggingsarbeid og dialogmøter med aktørene.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med museene i Troms, og Finnmark fylkesbibliotek, med Nord-Troms museum som ansvarlig institusjon. Statsarkivet i Tromsø er villig til å gi råd i arbeidet der det er tjenlig.

 

Ansatt som prosjektarbeider er Ida Kjeilen Thuv som kan kontaktes på ida@ntrm.no

Fagansvarlig for prosjektet i Nord-Troms museum er Kaisa Maliniemi

Prosjektet er støttet av Riksarkivet