Eksternt finansiert

Eksternt-finansiert

På denne siden får du et raskt innsyn i eksternt finansierte prosjekter ved Nord-Troms Museum. Du kan også laste ned pdf-filer av sluttrapporter og søknader som er under behandling.

NORCE – NORTHERN COASTAL EXPERIENCE 2004-2007

Nord-Troms Museum er partner i det EU-finansierte prosjektet Northern Coastal Experience-NORCE. Du kan lese mer om prosjektet på dets hjemmesider.

NORD-NORGES FØRSTE OLJEALDER 2007-2008

Nord-Troms Museum har søkt Sametinget om 183061,- i støtte til prosjektet Nord-Norges første oljealder. Prosjektet tar sikte på full skala rekonstruksjon av to hellegroper ved gammene i Kvænangen og to ved Lofotr – Vikingmuseet på Borg i Lofoten.

Du kan laste ned pdf-versjon av prosjektbeskrivelsen her:

Prosjektet ble avslått da det dreide seg om rekonstruksjoner i 2007. Museet tar sikte på å omarbeide søknaden til 2008 til kun å gjelde analyser, mens rekonstruksjoner dekkes på annen måte/intern finansiering.

NAUSTTUFT OG HELLEGROP I GRENSEOMRÅDET MELLOM SAMISK OG NORRØN KULTUR – FASE II 2007-2008

Nord-Troms Museum har søkt Sametinget om 44275,- til videre C14- og beinanalyser av tidligere utgravd materiale i 2007. Museet fikk innvilget 22 000 til analyser.

Du kan laste ned pdf-versjon av prosjektbeskrivelse her:

HAVETS HELTER 2007

Prosjektet er et samarbeid mellom Nord-Troms Museum, Nordvestsamisk Museumssiida Porsanger, Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum, Trondarnes Distrikstmuseum, Museum Nord avdeling Øksnes og Nordnorsk fartøyvernsenter/Indre Sør-Troms Museum. Prosjektet er støttet med 120 000,- fra ABM-utvikling og ledes av Nordnorsk fartøyvernsenter/Indre Sør-Troms Museum.

Kåfjord kommune har gjennom 2-språklighetsmidler bevilget 20 000 til oversetting av heftet til samisk.

Du kan laste ned en pdf-fil av prosjektberskrivelsen her:

KVENEN I ARKIV, BIBLIOTEK OG MUSEUM 2007

Nord-Troms Museum har fått innvilget 50 000,- til prosjektet Kvenen i arkiv, bibliotek og museum fra ABM-utvikling.

Du kan laste ned prosjektbeskrivelsen her:

VEDLIKEHOLD HOLMENES OG FJÆRBUENE I BIRTAVARRE 2006

Nord-Troms Museum fikk innvilget 40 000,- fra Sametinget til støtte for vedlikehold av Holmenes sjøsamiske gård og Fjærbuene i Birtavarre. Tilskuddet ble innvliget så sent på året at arbeidet ikke kunne ta til i 2006. Museet tar sikte på å starte arbeidet på våren 2007. Da vil man også ha fått avklaring om midler søkt av Kåfjord kommune til opprusting av fjæresonen i Birtavarre får tilsagn fra Riksantikvaren.

Du kan laste ned prosjektbeskrivelse for vedlikehold av Holmenes og fjærbuene her:

REGISTRERING NÁLLUVUOPPPI 2006

I et samarbeidsprosjekt med Ája Samisk Senter fikk museet og Ája bevilget 21 000,- i sløtte fra Sametinget.

UTGRAVING AV NAUST I LYNGEN OG BERLEVÅG 2006

Nord-Troms Museum fikk i 2006 bevilget 70 000,- fra Sametinget til prosjektet Utgraving i nausttuft og hellegrop i grenseområdet mellom samisk og norrøn kultur .

Du kan laste ned en pdf-fil av sluttrapproten her:

MUSEUM DER FOLK ER 2006

Nord-Troms Museum fikk innvilget 125 000,- fra Norsk Kulturråd til prosjektet Museum der folk er. Prosjektet tar sikte på å ha utstillinger utenfor museets egne fasiliteter. I 2006 har museet hatt en utstilling om Løsfunn fra Storfjord på LHL i Skibotn og Rådhuset på Hatteng. Samtlige skoler har hatt besøk av utstillingen med egne undervisningsopplegg for klassetrinn 2.-10. Museet har også hatt utstillingen Sloans for gikta og Balsam for hosten på apotek og medisinutsalg i regionen. Det arbeides nå med et større utstillingsprosjekt i samarbed med Baalsrudstiftelsen.

Du kan laste ned pdf-fil av prosjektbeskrivelsen her:

FULL UTBYGGING AV ÁJA SAMISK SENTER

Nord-Troms Museum er en av leietakerne ved Ája Samisk Senter. I 2006 ble museets 1. konservator, Gørill Nilsen, engasjert av Ája til å skrive søknad til KKD om full utbygging av senteret i samarbeid med Ájas andre aktører.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2004-2005

I 2004 fikk Nord-Troms Museum innvilget 200 000,- i støtte fra ABM-utviklings midler knyttet til Den kulturelle skolesekken. Støtten muliggjorde et faglig løft for museets satsning overfor skoleverket.